Tryb Przyjmowania Skarg i Wniosków

Prezes Sądu Rejonowego w Gorlicach jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Gorlicach.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 

- na piśmie drogą pocztową lub przez złożenie w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego ( pokój nr 002),

 

- drogą elektroniczną na adres:

 

kierownikadministracyjny@gorlice.sr.gov.pl

 

boi@gorlice.sr.gov.pl

 

- poprzez ustne zgłoszenie do protokołu w sekretariacie prezesa Sądu Rejonowego (pokój nr 104) w dniach i godzinach urzędowania sądu.

 

Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. Nr 92, poz. 524) oraz przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

Rejestr zmian dla: Tryb Przyjmowania Skarg i Wniosków