Opłaty sądowe

Opłaty w sprawach cywilnych

 

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm).

 

Zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (art. 2 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie (art. 10 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - opłacie podlegają w szczególności następujące pisma:

1)  pozew i pozew wzajemny;

2)  apelacja i zażalenie;

3)  skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;

4)  sprzeciw od wyroku zaocznego;

5)  zarzuty od nakazu zapłaty;

6)  interwencja główna i uboczna;

7)  wniosek:

a) o wszczęcie postępowania nieprocesowego;

b) o ogłoszenie upadłości;

c)  o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej;

d) o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów;

8)  skarga:

a) o wznowienie postępowania;

b) o uchylenie wyroku sądu polubownego;

c)  na orzeczenie referendarza sądowego;

d) na czynności komornika.

Zgodnie z art. 3 ust. 3  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - opłacie podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a nadto wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej (opłata kancelaryjna).

 

Opłata kancelaryjna od wniosku o wydanie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, wniosku o wydanie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności, wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, zaświadczenia wynosi 6,00 zł za każdą stronicę wydanego dokumentu

(jeżeli dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości). Natomiast od wniosku o wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy  opłata kancelaryjna wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Sposoby uiszczania opłat sądowych:

 

Opłatą sądową uiszcza się w formie:

 

 • bezgotówkowej - na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu (jeżeli opłata sądowa została uiszczona przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty, jeżeli wpłata została dokonana przed wezwaniem do uiszczenia opłaty, kopię dowodu wpłaty należy przesłać niezwłocznie w ślad za złożonym pismem, w przypadku wnoszenia opłaty sądowej na wezwanie sądu lub dodatkowo, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer sprawy, o ile został nadany.

W przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku należy zamieścić potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo).

 • gotówkowej – uiszczenie opłaty sądowej w formie gotówkowej w kasie sądu przed wniesieniem pisma do sądu potwierdzane jest przez pracownika kasy sądu poprzez stosowną adnotację na oryginale pisma oraz wydanie uiszczającemu opłatę kopii dowodu wpłaty. Uiszczenie opłaty sądowej w kasie sądu po wniesieniu pisma do sądu, lecz przed wezwaniem do jej uiszczenia pracownik potwierdza, wydając kopię dowodu wpłaty należnej opłaty sądowej, która należy przekazać do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem
 • znaków opłaty sądowej – uiszczający opłatę nakleja znak na piśmie podlegającym opłacie. Znaki należy nakleić na egzemplarzu przeznaczonym dla sądu. Uiszczający opłatę na wezwanie sądu, może nakleić znaki opłaty sądowej na tym wezwaniu albo na kartce czystego papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko. Znaki można nakleić także na piśmie podlegającym opłacie, w sekretariacie właściwego wydziału sądu. Znaki opłaty sądowej nakleja się na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu, jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu.

W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa (art. 11 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych):

 • opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w powyższej ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata ta nie może być niższa niż 30,00 zł i wyższa niż 5.000,00 zł (art. 12 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
 • opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30,00 zł i nie więcej niż 100.000,00 zł. Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30,00 zł i nie więcej niż 100.000,00 zł (art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
 • opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30,00 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniu rejestrowym (art. 14 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

 

Opłaty w postępowaniu uproszczonym, upominawczym oraz nakazowym :

 • w postępowaniu uproszczonym (uregulowanym w art. 5051 – 51514 k.p.c.) pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji przy wartości przedmiotu zaskarżenia  (art. 28 pkt 1- 4  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) :

1) do 2.000,00 zł – 30,00 zł,

2) ponad 2.000,00 zł do 5.000,00 zł – 100,00 zł,

3) ponad 5.000,00 zł do 7.500,00 zł – 250,00 zł,

4) ponad 7.500,00 zł – 300,00 zł.

/pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone do sądu powinny być sporządzone na urzędowych formularzach – art. 5052 k.p.c. Formularze można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/ lub w BOI pok 002

 • w postępowaniu upominawczym (uregulowanym w art. 4971 – 505 k.p.c.) pobiera się opłatę od pozwu w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu, a w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w wysokości wskazanej w art. 28 pkt 1- 4  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • w postępowaniu nakazowym (uregulowanym w art. 4841 – 497 k.p.c.)  pobiera się opłatę w wysokości  ¼ opłaty z :

- opłaty stosunkowej (5 % wartości przedmiotu sporu)

lub

- z opłat wskazanych w art. 28 pkt 1- 4  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jednakże nie mniej niż 30,00 zł.

 

Pozostałe opłaty (wybrane przykłady) :

· połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty (art. 19 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

· od zażalenia pobiera się opłatę w wysokości 1/5 wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

· od zarzutów od nakazu zapłaty pobiera się opłatę w wysokości ¾ opłaty od pozwu w postępowaniu nakazowym (art. 19 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

· od apelacji pobiera się całą opłatę (art. 18 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

w/w opłaty nie mogą być niższe niż 30,00 zł.

 

Przykłady opłat stałych :

· od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku – 50,00 zł, jeżeli jest jeden spadkodawca, jeżeli jest więcej spadkodawców wielokrotność tej kwoty (art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

· od wniosku o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50,00 zł (art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

· od wniosku o dział spadku 500,00 zł, a jeżeli zawiera zgodny projekt działu - opłata stała 300,00 zł (art. 51 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

· od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności – 1.000,00 zł, a jeżeli zawiera zgodny projekt działu i zniesienia współwłasności – opłata stała 600,00 zł (art. 51 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

· od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej – 1.000,00 zł, a jeżeli zawiera zgodny projekt podziału – 300,00 zł (art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

· od wniosku o zniesienie współwłasności – 1.000,00 zł, a jeżeli zawiera zgodny projekt podziału – 300,00 zł (art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

· od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie – 2.000 zł (art. 40 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

· od wniosku o ustanowienie drogi koniecznej – 200,00 zł (art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

· od wniosku o rozgraniczenie nieruchomości – 200,00 zł (art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

· od skargi na czynności komornika – 100,00 zł (art. 25 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

· od wniosku o wyjawienie majątku – 40,00 zł (art. 70 pkt 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

· od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności – 50,00 zł (art. 71 pkt 1 - 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

 

Opłaty w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych

 

Wnioski wieczystoksięgowe:

 • opłatę stałą w kwocie 200,00 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej,
 • jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100,00 zł,
 • od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150,00 zł  niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
 • opłatę stałą w kwocie  150,00 zł  pobiera się od wniosku o wpis:
 • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
 • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha,
 • praw osobistych i roszczeń,
 • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych,
 • opłatę stałą w kwocie 60,00 zł pobiera się od wniosku o:
 • założenie księgi wieczystej,
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości,
 • odłączenie nieruchomości lub jej części,
 • sprostowanie działu I – O,
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • dokonanie innych wpisów, poza wyżej określonymi,
 • jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą w kwocie 60,00 zł,
 • opłatę stałą od wniosku o założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości oraz  odłączenie nieruchomości lub jej części pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • opłatę stałą pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej,
 • od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą,
 • od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis,
 • od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

 

Od skargi na orzeczenie referendarza- pobiera się opłaty w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100,00 zł.


 

Opłaty w sprawach z zakresu prawa pracy:

 

1. Sprawy z powództwa pracownika :

 

a)      wartość przedmiotu sporu do  50.000,00 zł

W sytuacji gdy pozew wnosi pracownik nie ponosi on żadnych opłat w sprawach za wyjątkiem opłaty podstawowej w kwocie 30,00 zł od środków zaskarżenia apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Pracodawca od środków zaskarżenia ponosi opłaty w  wysokości takiej jak pracownik.

 

b)     wartość przedmiotu sporu powyżej  50.000,00 zł

Pracownik i pracodawca ponoszą opłaty na zasadach ogólnych, tj. 5 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30,00 złotych i nie więcej niż 100.000,00 zł.

 

2. Sprawy z powództwa pracodawcy :

 

a)      wartość przedmiotu sporu do  50.000,00 zł

Pracodawca od wszystkich pism procesowych podlegających opłacie, uiszcza opłatę na zasadach ogólnych.

Pracownik od środków zaskarżenia uiszcza tylko opłatę podstawową  30,00 zł.

 

b)     wartość przedmiotu sporu powyżej  50.000,00 zł.

Pracownik i pracodawca ponoszą opłaty na zasadach ogólnych, tj. 5 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30,00 złotych i nie więcej niż 100.000,00 zł. Pracownik przy środkach zaskarżenia uiszcza jedynie 30,00 zł.


Opłaty w sprawach  z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

 

Informacje ogólne:

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie. Opłacie podlegają w szczególności: pozew, wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, pozew wzajemny, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, interwencja główna i uboczna, skarga o wznowienie postępowania. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

 

Nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych:

 • osoba dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych,
 • osoba dochodząca alimentów,
 • osoba dochodząca podwyższenia alimentów,
 • osoba występująca z powództwem o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • osoba pozwana w sprawie o obniżenie alimentów,
 • osoba biorąca udział w postępowaniu w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego,
 • osoba, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd – w zakresie przyznanego jej zwolnienia.

 

Wysokość opłat w poszczególnych rodzajach spraw:

· o uchylenie obowiązku alimentacyjnego – 5% wartości przedmiotu sporu (wartość przedmiotu sporu stanowi suma alimentów za cały rok, a jeżeli dochodzone są alimenty za krótszy okres - za cały ten okres) nie mniej niż 30,00 zł,

· o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego – 5% wartości przedmiotu sporu (wartość przedmiotu sporu stanowi suma alimentów za cały rok, a jeżeli dochodzone są alimenty za krótszy okres - za cały ten okres) nie mniej niż 30,00 zł,

· o obniżenie alimentów – 5% wartości przedmiotu sporu (wartość przedmiotu sporu stanowi suma różnicy między ustalonymi alimentami, a kwotą do jakiej alimenty według żądania pozwu mają być obniżone za cały rok, a jeżeli żądanie dotyczy obniżenia alimentów za krótszy okres - za cały ten okres) nie mniej niż 30,00 zł,

· o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności – 5% wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30,00 zł,

· o roszczenia przewidziane w art. 140 kro - 5% wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30,00 zł,

· o ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, przywrócenie wykonywania władzy rodzicielskiej – 40,00 zł,

· o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – 40,00 zł,

· o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka – 40,00 zł,

· o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – 40,00 zł,

· o ustanowienie rozdzielności majątkowej – 200,00 zł,

· o nakazanie wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego współmałżonka – 40,00 zł,

· o pozbawienie samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym – 40,00 zł,

· o rozwiązanie przysposobienia – 200,00 zł,

· o zaprzeczenie ojcostwa – 200,00 zł,

· o zaprzeczenie macierzyństwa – 200,00 zł,

· o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka – 200,00 zł,

· o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego – 100,00 zł,

· o zmianę wyroku sądu rozwodowego i o separację w przedmiocie władzy rodzicielskiej – 100,00 zł,

· o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński- 100,00 zł,

· o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstwienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego – 100,00 zł,

· o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej – 40,00 zł,

· w postępowaniu w sprawach nieletnich (z wyjątkiem sytuacji, gdy z wnioskiem występuje nieletni, który nie ma obowiązku uiszczania opłat) – 40,00 zł,

· w postępowaniu w sprawach o leczenie odwykowe – 40,00 zł,

· pozostałe sprawy rozstrzygane w postępowaniu nieprocesowym – 40,00 zł,

· wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie – 40,00 zł,

· zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego – 40,00 zł,

· wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie – 100,00 zł,

· zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego – 100,00 zł,

· zażalenie na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika – 40,00 zł,

· zażalenie na postanowienie w przedmiocie skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny – 40,00 zł,

· zażalenie na postanowienie w przedmiocie przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia – 40,00 zł,

· zażalenie na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego tłumacza i kuratora – 40,00 zł,

· zażalenie na postanowienie w przedmiocie należności świadka – 40,00 zł,

· sprzeciw od wyroku zaocznego – ½ opłaty,

· apelacja – całość przewidzianej opłaty, z tym, że w sprawach o prawa majątkowe (np. alimenty) opłata wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia nie mniej niż 30,00 zł,

· apelacji, zażalenia w sprawie, w której postępowanie zostało wszczęte z urzędu – 40,00 zł.

 

Nie pobiera się opłat od:

· wniosku o przysposobienie,

· wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich,

· wniosku o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,

· wniosku o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka,

· wniosku o nadanie dziecku nazwiska,

· wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie,

· wniosku będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu,

· pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy lub nałożonego przez sąd,

· zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia,

· zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie.

 

Zwolnienia od kosztów sądowych :

· Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie; roszczenia te lub ich części sąd oznacza w postanowieniu o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych. Strona częściowo zwolniona od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd. Przepis art. 100 ust. 1 stosuje się odpowiednio (art. 101 ust. 1- 3  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

· Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 102  ust. 1  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

· Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru (art. 102  ust. 2  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Formularz oświadczenia można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości - http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/  lub w BOI pok 002

· Sąd może odebrać od osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych przyrzeczenie o treści: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożone przeze mnie oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania jest prawdziwe i rzetelne". Przed odebraniem przyrzeczenia Sąd pouczy osobę ubiegającą się o zwolnienie od kosztów sądowych o treści art. 111. (art. 102  ust. 3  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

· Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie (art. 103  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

· Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. W razie złożenia wniosku ustnie do protokołu, oświadczenie, o którym mowa w art. 102 ust. 2, może być złożone także do protokołu. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania. Sąd przesyła niezwłocznie ten wniosek właściwemu sądowi (art. 105 ust. 1 i 2  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

 

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe