Konkurs

ZARZĄDZENIE A/k  - 0211 -1 /16
DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W  GORLICACH

z dnia 22 kwietnia 2016 roku,

w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy

w Sądzie Rejonowym w Gorlicach

 

§ 1


Na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury  (t.j. Dz.U 2015.1241) zarządzam ogłoszenie konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Gorlicach, którego treść zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 400) (załącznik nr 2).

§ 3


Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gorlicach

Beata Listwan

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia kandydata

 

A/K-110-7/16                                                                                                Gorlice, dn. 11 maja 2016 r.

 

Komunikat

 

Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Gorlicach ogłoszonego  w dniu 22 kwietnia 2016 r.  pod znakiem A/k-110-7/16 informuje, że w wyniku dokonanej analizy zgłoszeń złożonych przez kandydatów- pod kątem spełnienia  wymogów formalnych  - do II etapu konkursu zostali zakwalifikowani:

 

1.       Bajorek Anna

2.       Burny Daria

3.       Burny Kinga

4.       Czech Magdalena

5.       Ducal Agnieszka

6.       Kos- Kipiel Anna

7.       Migacz Bartłomiej

8.       Mosoń  Anna

9.       Pierz Aldona

10.     Tarsa Jakub

11.     Wędrychowicz Radosław

 

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 18 maja 2016 r. o godz. 10.00-tej w budynku Sądu  Rejonowego w Gorlicach  przy ul. Bieckiej 5 pokój nr 111 . Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu powinny stawić się z dokumentem  potwierdzającym tożsamość.

 

Sekretarz Komisji

 

Gorlice, dn. 18 maja 2016r.

 

KOMUNIKAT

 

z posiedzenia komisji konkursowej z dnia  18 maja  2016 r. w sprawie wyników konkursu II etapu ogłoszonego w dniu 22 kwietnia 2016 r. pod znakiem A/k - 110-7/16  na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Gorlicach

Komisja informuje, że po przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności     kandydatów oraz  dokonaniu oceny w skali punktowej  od 1 do 10  Komisja zakwalifikowała   do III etapu konkursu  następujące osoby :

 

 

L.p.

Nazwisko i imię kandydata

Liczka punktów uzyskanych przez kandydata w II etapie konkursu

Godzina rozmowy kwalifikacyjnej

1.

Mosoń Anna

10 pkt.

10:00

2.

Czech Magdalena

8,5 pkt.

10:30

3.

Migacz Bartłomiej

8 pkt.

11:00

4.

Ducal Agnieszka

7 pkt.

11:30

5.

Wędrychowicz Radosław

7 pkt.

12:00

6.

Burny Daria

6,5 pkt.

12.30

7.

Pierz Aldona

6 pkt.

13.00

 

 

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 20 maja  2016 r. o godzinach powyżej wskazanych w Sądzie Rejonowym w Gorlicach ul. Biecka 5 - pokój nr 104. W trakcie trzeciego etapu konkursu - rozmowy kwalifikacyjnej- Komisja oceni umiejętności  kandydatów dotyczące  wykorzystania w praktyce ich wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Sekretarz Komisj Konkursowej

 

Wyniki konkursu

Sygnatura konkursu A/k-110-7/16

Ogłoszenie

 

Stosownie do treści § 10 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.- w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze
/tj. Dz.U.2014.poz.400/ informuję, że po przeprowadzonym w dniach 18 i 20 maja 2016 r. konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Gorlicach Komisja Konkursowa- wybrała kandydatkę  Panią Annę Mosoń.

 

Jednocześnie- stosownie do art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.- o pracownikach sądów i prokuratury /tj.Dz.U.2015. poz.1241 ze zm./ Komisja Konkursowa wyłoniła listę rezerwową- na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób, lub rezygnacji kandydatki wyłonionej do zatrudnienia w osobach:

 

1/ Radosław Wędrychowicz

2/ Agnieszka Ducal

3/ Daria Burny

 

Lista rezerwowa zachowuje ważność do następnego konkursu, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty niniejszego  konkursu.

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Gorlicach

mgr Beata Listwan

 

Rejestr zmian dla: Konkurs