Konkurs

PREZES SĄDU REJONOWEGO W GORLICACH

- na podstawie art.155a par. 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm./ w zw. z par. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10. 2013 r. – w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego/ Dz.U. z 2013 r. poz. 1228/

O g ł a s z a

KONKURS NA STANOWISKO

ASYSTENTA SĘDZIEGO

W SĄDZIE REJONOWYM

W GORLICACH

 

Miejsce pracy : Sąd Rejonowy w Gorlicach

Oznaczenie Konkursu : A/k- 110- 6/16

Liczba stanowisk: 2 stanowiska asystenta sędziego w wymiarze pełnego etatu

 

I

 

Konkurs przeprowadzony zostanie:

Etap drugi w dniu 02 czerwca 2016 r. o godzinie 10-tej

Etap trzeci w dniu 06 czerwca 2016 r. o godzinie 10-tej

w Sądzie Rejonowym w Gorlicach ul. Biecka 5, sala nr 111 / I piętro/

 

II

 

Kandydaci muszą spełniać wymagania wynikające z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27.07. 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych/ Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm./

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten kto:

- jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

- ukończył 24 lata.

 

III

 

Do zgłoszenia kandydaci winni dołączyć:

- wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego/ ze wskazaniem oznaczenia konkursu/,

- własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

- oświadczenie , o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27.07. 2001 r.

– Prawo o ustroju sądów powszechnych, iż nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

IV

 

Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Gorlicach ul. Biecka 5 /I p./ pok. 104 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 20 maja 2016 r. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce operatora pocztowego. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, oraz które nie spełniają wymogów formalnych określonych ustawą nie zostaną dopuszczone do konkursu.

 

V

 

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10. 2013 r. – w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego / Dz. U. z 2013 r. poz. 1228/.

 

VI

 

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu/ wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod względem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu/ lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego/ zawierająca imiona i nazwiska kandydatów/ zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorlicach www.gorlice.sr.gov.pl Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w Budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach / parter/ nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu Konkursu.

Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu na stronie internetowej Sądu Rejonowego www.gorlice.sr.gov.pl Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy w budynku Sądu Rejonowego/parter/ zostanie umieszczona lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu.

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Gorlicach

Janusz Przepióra

 

 

A/k-110-6/16                                                                                              Gorlice, dnia 24 maja 2016 r.

 

 

Lista Kandydatów

dopuszczonych do II  etapu Konkursu

na stanowiska asystentów sędziego

w Sądzie Rejonowym w Gorlicach

w dniu 02 czerwca 2016 r.

 

1.     Dominika Burda - Wal

2.     Krzysztof Foryś

3.     Agnieszka Gabryszewska

4.     Eliza Janowska

5.     Patrycja Kaczmarczyk - Hap

6.     Katarzyna Momola

7.     Joanna Piechowicz

8.     Sławomir Sobolewski

9.     Marcin Szczepanek

10.   Maria Wałęga

11.   Radosław Wędrychowicz

12.   Anna Wołowiec

 

A/k-110-6/16                                                                                              Gorlice, dnia 02 czerwca 2016 r.

 

 

Lista Kandydatów

dopuszczonych do III  etapu Konkursu

na stanowiska asystentów sędziego

w Sądzie Rejonowym w Gorlicach

w dniu 06 czerwca 2016 r.

 

1.     Anna Wołowiec

2.     Eliza Janowska

3.     Maria Wałęga

4.     Krzysztof Foryś

5.     Sławomir Sobolewski

 

 

Wyniki konkursu na dwa stanowiska asystenta sędziego

Prezes Sądu Rejonowego Gorlicach

informuje:

w III etapie konkursu na dwa stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Gorlicach brali udział następujący kandydaci , którzy uzyskali wyniki :

 

1. Krzysztof Foryś  38 pkt

2. Eliza Janowska  44 pkt

3. Sławomir  Sobolewski 37 pkt

4. Maria Wałęga 45 pkt

5. Anna Wołowiec 49 pkt

 

Kandydaci zakwalifikowani do zatrudnienia :

 

1. Anna Wołowiec  49 pkt

2. Maria Wałęga  45 pkt

 

Wyłoniono listę rezerwową :

 

1. Eliza Janowska  44 pkt

2. Krzysztof Foryś 38 pkt

3. Sławomir Sobolewski 37 pkt

 

Rejestr zmian dla: Konkurs