Konkurs

Wyniki Konkursu                                                                                                                                                                    Sygnatura konkursu A/k -110-18/15

 

Ogłoszenie

Stosownie do treści § 10 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.-              w sprawie szczegółowego  trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze/tj. Dz.U.2014.poz.400/ informuję, że po przeprowadzonym w dniach 14, 22 i 30 lipca 2015 r. konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Gorlicach Komisja Konkursowa- do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  na czas określony- zastępstwa pracownika w czasie trwania jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Gorlicach wybrała kandydatkę  Panią Darię Burny.

Jednocześnie- stosownie do art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.- o pracownikach sądów i prokuratury/ tj.Dz.U. z 2011 r. Nr 109, poz.639 ze zm./ Komisja Konkursowa wyłoniła listę rezerwową- na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej  liczby osób, lub rezygnacji kandydatki wyłonionej do zatrudnienia w osobach:

 

1/ Kinga Burny

2/ Rafał Radzik

 

Lista rezerwowa zachowuje ważność do następnego konkursu, nie dłużej niż prze 12 miesięcy od daty niniejszego  konkursu.

Dyrektor Sądu Rejonowego

w Gorlicach

mgr Beata Listwan

 

 

Komunikat

 

 

Z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie wyników konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Gorlicach- - umowa na czas określony - zastępstwa pracownika w czasie trwania jego usprawiedliwionej nieobecności  w pracy.

Komisja informuje, że po przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności     kandydatów oraz  dokonaniu oceny w skali punktowej  od 1 do 10  Komisja zakwalifikowała   do III etapu konkursu  następujące osoby :

1.       Burny Daria                               - 10 pkt.

2.       Burny Kinga                                -  9 pkt.

3.       Radzik Rafał                               -  7 pkt.

4.       Sierota Katarzyna                      -  6 pkt.

5.       Orchel Magdalena                      -  5 pkt.

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 30 lipca  2015 r. o godz. 1000 w Sądzie Rejonowym w Gorlicach ul. Biecka 5 - pokój nr 104. W trakcie trzeciego etapu konkursu - rozmowy kwalifikacyjnej- Komisja oceni umiejętności  kandydatów dotyczące  wykorzystania w praktyce ich wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Sekretarz Komisji   Konkursowej

 

 

 

 

Gorlice, dnia 01 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. - o pracownikach sądów  i prokuratury /tekst jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 109, poz. 639 ze zm./

 

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GORLICACH

ogłasza

KONKURS NA  STANOWISKO URZĘDNICZE

W SĄDZIE REJONOWYM

W GORLICACH

 

 

Miejsce pracy :                       Sąd Rejonowy w Gorlicach

Oznaczenie konkursu :            A/k-110-18/15

Liczba stanowisk :                  1- stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym - umowa na czas określony -zastępstwa pracownika w czasie trwania jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

 

 

Zakres zadań  na stanowisku

w Sekretariacie Wydziału :

 • protokołowanie na rozprawach,
 • przepisywanie orzeczeń sądowych,
 • wprowadzanie wykonywanych czynności do repertoriów elektronicznych,
 • inne czynności zlecone przez przełożonych wynikające z zakresu czynności.

 

 

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania :

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • ukończyć co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskać tytuł zawodowy,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

Nadto posiadać :

 • wiedzę teoretyczną, w szczególności znajomość organizacji i funkcjonowania sądu / struktura organizacyjna, Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej/ oraz umiejętność stosowania tej wiedzy  w praktyce,
 • bardzo dobrą znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego posługiwania się sprzętem  komputerowym, pisanie pod dyktando,
 • umiejętność  planowania i organizacji pracy, samodzielność;
 • praca w zespole;
 • odporność na stres, kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i  kultury osobistej.

 

 

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie na konkurs na adres :  Dyrektor Sądu Rejonowego w Gorlicach - z podaniem sygnatury konkursu : A/k-110-17/15
 • Życiorys  własnoręcznie napisany
 • Kwestionariusz osobowy / do pobrania /
 • Odpisy / kserokopie/ dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenia i kwalifikacje ,
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o nie figurowaniu w  kartotece Krajowego Rejestru Karnego,
 • Oświadczenie, iż kandydat wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2014r.,  poz. 1182 ze zm. / w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

 

 

 

Preferowani kandydaci z praktyką w sądownictwie

 

/ ukończony staż dla bezrobotnych z Urzędu Pracy w sądzie, bądź  praca w ramach umowy na zastępstwo w sądzie /

 

 

Podania można składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Gorlicach, ul. Biecka 5 pok. 104 lub przesłać pocztą z podaniem oznaczenia konkursu w terminie do dnia 09  lipca  2015 r.

 

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego - za datę ich złożenia uważa się  datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

 

 

A/K-110-18/15                                                                                                Gorlice, dn. 14 lipca  2015 r.

 

Komunikat

Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Gorlicach ogłoszonego  w dniu  01 lipca  2015 r.  pod znakiem A/k-110-18/15  informuje, że w wyniku dokonanej analizy zgłoszeń złożonych przez kandydatów- pod kątem spełnienia  wymogów formalnych  - do II etapu konkursu zostali zakwalifikowani:

1/ Abram Anna

2/ Budzioch Klaudia

3/ Burny Daria

4/ Burny Kinga

5/Kwiczal Ewelina

6/ Nowak - Cieśla Angelika

7/ Orchel Magdalena

8/ Pabis Justyna

9/ Radzik Rafał

10/ Sierota Katarzyna

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu  22 lipca   2015 r. o godz. 10.00-tej w budynku Sądu  Rejonowego w Gorlicach  przy ul. Bieckiej 5 pokój nr 111 . Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu powinny stawić się z dokumentem  potwierdzającym tożsamość.

W II etapie konkursu Komisja oceni  umiejętności  kandydatów dotyczące wykorzystania w praktyce ich wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy, dokona oceny każdego kandydata w skali punktowej od 1 do 10, a następnie ustali listę kandydatów do III etapu konkursu  ze wskazaniem liczby uzyskanych przez nich punktów.

Sekretarz Komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Konkurs