Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych

Kierownik Zespołu Kuratorów dla Dorosłych

 

Elżbieta Bubniak

 

tel : (18) 35-51-139

 

e-mail: kierownikzespol1@gorlice.sr.gov.pl

 

Właściwość rzeczowa:

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń Sądu (art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych Dz. U. z 2001 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm), a w szczególności:sprawowanie dozorów orzeczonych przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, warunkowym zawieszeniu kary, warunkowym umorzeniu kary, karze ograniczenia wolności oraz wykonywanie innych zlecanych czynności przez Sąd Okręgowy oraz Sąd Rejonowy

  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w postępowaniu przygotowawczym zleconych przez prokuraturę oraz w postępowaniu wykonawczym przez sąd, sędziego, zakłady karne i inne organy
  • organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny,
  • podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego
  • występowanie w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka
  • udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej
  • uczestniczenie w posiedzeniach sądu, dotyczących osób znajdujących się w okresie próby, pod dozorem lub tych, na które nałożono obowiązek utrzymywania kontaktów z zawodowym kuratorem sądowym
  • kontrola zachowania skazanego w okresie próby oraz żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób będących w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki
  • kontakty ze skazanym, któremu sąd udzielił przerwy w karze, zobowiązanym do utrzymywania kontaktów z sądowym kuratorem zawodowym
  • wykonywanie czynności w ramach „systemu dozoru elektronicznego”
  • współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innym

Rejestr zmian dla: Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych