V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału

 

ST.RSR Radzik Monika

 

Kierownik Sekretariatu

 

mgr Małgorzata Komborska

 

Tel: (18) 35-51-111

 

e-mail: ksiegiwieczyste@gorlice.sr.gov.pl

 

Właściwość rzeczowa:

Prowadzenie ksiąg wieczystych,wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń ze zbiorów dokumentów, prowadzenie archiwum ksiąg wieczystych, rozpoznawanie wszystkich spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym, a w szczególności:

 • założenie księgi wieczystej dla:
 • nieruchomości gruntowej,
 • nieruchomości lokalowej,
 • ograniczonego prawa rzeczowego (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).
 • wpis w księdze wieczystej:
 • sprostowanie oznaczenia nieruchomości w dziale I-O księgi wieczystej,
 • prawa własności, użytkowania wieczystego,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki),
 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu lub pierwokupu, prawa dożywocia,
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, dotyczy to roszczeń przyszłych
 • roszczenia wynikającego z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników,
 • roszczenia współwłaścicieli wyłączającego uprawnienie do zniesienia współwłasności,
 • roszczenia o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
 • wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacji, że zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29.08.1977 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
 • prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku, o którym mowa w ustawie z dnia 13.07.2000r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w  każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • zmiany wpisu w dziale III i IV księgi wieczystej,
 • ostrzeżenia o wczęciu postępowania egzekucyjnego.

Właściwość miejscowa obejmuje:

dla miast: Gorlice, Grybów, Bobowa, Biecz

oraz gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Grybów, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie

 

Rejestr zmian dla: V Wydział Ksiąg Wieczystych