III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału

 

SSR Renata Szlanta

 

Kierownik Sekretariatu

 

Halina Przybylska

 

Infolinia

801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych)  lub

12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).

 

Tel:  (18) 35-51-127

Fax: (18) 35-51-100 w. 276

 

e-mail: wydzialrodzinny@gorlice.sr.gov.pl

 

Właściwość rzeczowa:

 • sprawy alimentacyjne - (np. o alimenty, o podwyższenie alimentów, o obniżenie alimentów, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, o zabezpieczenie alimentów);
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej  - (np. o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o zawieszenie władzy rodzicielskiej, o przywrócenie władzy rodzicielskiej,  o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej zawartego w wyroku orzekającym rozwód lub separację, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o wyrażenie zgody na wydanie paszportu, o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, o odebranie dziecka);
 • sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi - (np. o ustalenie kontaktów, o zmianę kontaktów, o egzekucję kontaktów);
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka - (np. o ustalenie ojcostwa, o ustalenie macierzyństwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa, o uznanie ojcostwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa);
 • sprawy o przysposobienie;
 • sprawy dotyczące stosunków małżeńskich - (np. sprawy o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, o zwolnienie z obowiązku przedłożenia dokumentu niezbędnego do zawarcia małżeństwa);
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli - (np. o ustanowienie opieki, o ustanowienie kurateli, o zmianę opiekuna prawnego);
 • sprawy nieletnich - (np. o czyny karalne, o demoralizację);
 • sprawy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego - (np. o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody , o przyjęcie do domu pomocy społecznej);
 • sprawy dotyczące leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu - (np. o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu);
 • sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od narkotyków - (np. o skierowanie niepełnoletniej osoby uzależnionej od narkotyków na przymusowe leczenie i rehabilitację);
 • inne - (np. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego dotyczącego należności alimentacyjnych).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.),
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.: Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.:Dz. U. z 2012 r. Nr 124 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Właściwość miejscowa obejmuje:

dla miast: Gorlice, Grybów, Bobowa, Biecz

oraz gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Grybów, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie

 

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich